Service

 • Verzendkosten

  Verzendkosten bij vooruitbetaalde orders: €5.95. De behandelingskosten zijn in deze prijs inbegrepen.

  Verzendkosten bij niet-vooruitbetaalde orders Rembourskosten: €13.45 is van toepassing bij bestellingen waarbij u betaald aan TNT-Post bij aflevering. De verzend-, behandelingskosten en rembourskosten vormen deze prijs.

 • iDeal

  iDeal betaling is mogelijk. Producten voorradig zullen bij iDeal betaling dezelfde werkdag nog verzonden worden.

  Klanten uit BelgiŽ kunnen helaas niet gebruik maken van de
  betalingsmodaliteit "iDeal". Deze kunnen alleen
  kiezen voor de betalingsmodaliteit "levering onder rembours".
  De rembourskosten bedragen in dit geval Euro 19,00.

  Vooruitbetalen

  Wij verzoeken u het bedrag te voldoen op het volgende girorekeningnummer:

  ING 5579692
  IBAN: NL41INGB0005579692
  BIC: INGBNL2A
  Tav. Videopartner.nl B.V.
  Diamantstraat 48
  NL-6015 BD NEERITTER
  Referrentie code: 'uw postcode + huisnummer + artikelnaam'

  Klanten uit BelgiŽ kunnen helaas niet gebruik maken van de
  betalingsmodaliteit "vooruitbetaling". Deze kunnen alleen
  kiezen voor de betalingsmodaliteit "levering onder rembours".
  De rembourskosten bedragen in dit geval Euro 19,00.

  Rembours

  Het is mogelijk de zending onder Rembours te laten leveren. Hierbij betaald u aan de postbode. Producten voorradig zullen bij Rembours dezelfde werkdag nog verzonden worden.

  Voor klanten uit Belgie bedragen de rembourskosten Euro 19,00.

  Afhalen

  Er kan voor gekozen worden de bestelling af te halen op onze locatie. Daarbij is het mogelijk te kiezen voor een contante betaling of betaling via een PIN transactie.

  Videopartner.nl B.V.
  Luciastraat 34
  6015BA NEERITTER

  Voor klanten uit BelgiŽ is betaling met bankkaart mogelijk, credit card niet

 • Garantie Voorwaarden

  Alle door ons geleverde artikelen worden geleverd met 1 of 2 jaar standaard fabrieksgarantie, volgens de gegevens van de fabrikant.

  Videopartner.nl B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Dient een defect zich aan gedurende de eerste week na aankoop dan wordt het betreffende artikel direct kosteloos vervangen, mits het artikel voorradig / leverbaar is.

  Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricage fouten (een en ander ter beoordeling van Videopartner.nl B.V.) dan zal Videopartner.nl B.V. naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten (met uitzondering van de verzendkosten), dan wel tot vervanging overgaan.

  Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.

  Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten. (behoudens de aansprakelijkheid zoals in de door Videopartner.nl B.V. gesloten verzekering inzake de wet productaansprakelijkheid is gedekt)

  Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of ondeskundig is behandeld of indien de oorzaak van het probleem is ontstaan door een val van het product.

  Het schoonmaken van sensoren valt niet onder de garantie. Bevinden zich in de Lcd display minder dan drie dode pixels dan valt dit niet onder de garantie.

  Bij een eventueel defect dient het product onder bijvoeging van de originele aankoop factuur, eventueel meegeleverd garantiecertificaat en originele doos bij Videopartner.nl B.V. aangeboden te worden. U kunt het product uiteraard ook persoonlijk bij ons afgeven. (bij verzending aan Videopartner.nl B.V. zijn de verzendkosten voor rekening van de klant)

  Videopartner.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, ontstaan tijdens transport.

  Verbruiksartikelen, zoals accu's, cartridges, acculaders, batterijen en tassen, vallen vaak buiten enige fabrieksgarantie.

  Bij garantie reparaties zijn de portokosten van verzendingen naar Videopartner.nl B.V. of fabrikant voor de verzender.

  Reparaties welke niet onder de garantie vallen en voor rekening voor de klant worden verricht, worden onder rembours retour gezonden.

  Zendingen die naar Videopartner.nl B.V., ongefrankeerd worden verstuurd onder vermelding van "portokosten voor ontvanger", worden geweigerd.

 • Retouren en niet-goed geld-terug garantie

  Afkoelingsperiode: Afnemer heeft het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan Videopartner.nl B.V. te retourneren. Hiervan moet echter wel vooraf bij Videopartner.nl B.V. melding worden gemaakt. Videopartner.nl B.V. zal alsdan aan afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:

  Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegeleverde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in nieuw staat te worden gevoegd bij de retourzending. Uitgezonderd van omruiling zijn geopende/onverzegelde producten uit de volgende categorieen: Software- en licentiegebonden producten, datadragende producten (desktopcomputers, laptops, tablets, smartphones e.d.), smartcards, hygiënische producten (scheerapparaten, hoofdtelefoons, (elektrische) tandenborstels e.d.) en in opdracht van de klant op maat gemaakte producten.

  De retourzending moet uiterlijk op de 17e dag na ontvangst van het geleverde door afnemer weer in het bezit van Videopartner.nl B.V. zijn; de kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer;

  Afnemer kan Videopartner.nl B.V. ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na de ontvangstdatum van de retourzending.

 • 1. Definities

  "Videopartner.nl B.V.": is de onderneming die onder de handelsnaam "Videopartner.nl B.V.." gedreven wordt door DHR J. MENNEN GEVESTIGD TE NEERITTER, KANTOORHOUDENDE AAN DE DIAMANTSTRAAT 48, ingeschreven in het handelsregister van de KvK Roermond onder nummer 54377129. btw nummer:NL85.12.80.961B01

  Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Videopartner.nl B.V. in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

  Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Videopartner.nl B.V. aan afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, faxen, brieven opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen en e-mail.

  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Videopartner.nl B.V. en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

  Order: iedere opdracht van afnemer aan Videopartner.nl B.V.

  Overmacht: elke van de wil van Videopartner.nl B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Videopartner.nl B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

  Werkdagen: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 en zaterdag van 9.00 tot 15.00

  2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

  Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Videopartner.nl B.V. en afnemer, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onze wege.

  De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Videopartner.nl B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

  De in catalogi of andere documentatie van de Videopartner.nl B.V. opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Videopartner.nl B.V. niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

  Een aanbieding geldt slechts dan nadat Videopartner.nl B.V. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd (niet per automatisch e-mail bericht na bestelling) of nadat Videopartner.nl B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen. In dit laatste geval ontvangt u dan nog een bericht dat het pakket die dag definitief aan u zal worden uitgeleverd.

  De administratie van Videopartner.nl B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door afnemer aan Videopartner.nl B.V. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Videopartner.nl B.V. verrichte leveringen. Videopartner.nl B.V. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent afnemer dit eveneens.

  4. Gebreken

  Tenzij anders bedongen, verbindt afnemer zich om bij gebreken aan de koopwaar, en bij iedere betwisting, welke deze ook weze, Videopartner.nl B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van goederen. Voor retourneren of voor transport van/naar leverancier worden verzendkosten in rekening gebracht, ook tijdens garantieperiode.

  5. Afleveringstermijnen

  Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten gevolge van vertraging in de levering. Een door Videopartner.nl B.V. opgegeven afleveringstermijn is gebasseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Videopartner.nl B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Videopartner.nl B.V., op de door die toeleveranciers aan Videopartner.nl B.V. verstrekte gegevens. Deze afleverings- termijn zal door Videopartner.nl B.V. zoveel mogelijk in acht worden genomen.

  Indien overschrijding van enige afleveringstermijn dreigt, zullen Videopartner.nl B.V. en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

  Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. Elke annulatie van bestelde artikelen kan alleen worden gedaan door middel van een aangetekend schrijven binnen drie werkdagen na bestelling, met uitzondering van artikelen die vallen onder de afkoelingsperiode-regeling (Zie ook art. 10 Retouren).

  6. Aflevering en risico

  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Videopartner.nl B.V. de wijze van verzending. In geval Videopartner.nl B.V. de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Videopartner.nl B.V.

  De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

  De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van afnemer opgeslagen. Videopartner.nl B.V. zal afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werdagen na kennisgeving, afnemen. Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Videopartner.nl B.V. is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de wettelijke rente en kosten waaronder annuleringskosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

  7. Annuleren

  Als de afnemer van de bestelling wil afzien, dan kan de afnemer de bestelling kosteloos annuleren. De afnemer moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden.

  8. Betaling

  Tenzij anders bedongen zijn alle fakturen contant betaalbaar gelijktijdig bij levering of vooraf, zonder disconto. Voor zakelijke afnemers bestaat de mogelijkheid, na acceptatie door Videopartner.nl B.V., op rekening te kopen. Rembourszending mogelijk tot € 2.000,00 boven € 2.000,00 alleen ophalen mogelijk of dmv vooruitbetaling via giro-overschrijving. Alle bestellingen worden als verzekerde zending verzonden.

  Indien afnemer een andere dan bovenstaande betaling is toegelaten, is bij niet behoorlijk of tijdig voldoen aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voorvloeien, afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Videopartner.nl B.V. gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, alsmede de afnemer zonder opgave van redenen de toegang tot of het gebruik van het systeem www.Videopartner.nl B.V. te weigeren.

  Indien afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vůůr de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Videopartner.nl B.V. het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan afnemer in rekening te brengen. De afnemer is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 1% per maand of 10% per jaar. Bij de rente berekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgegever aan opdrachtnemer buitengerechterlijke kosten verschuldigd met een minimum van 75 euro. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel. over de eerste 3000 euro 15%
  over het meerdere tot 6000 euro 10%
  over het meerdere tot 15000 euro 8 %
  Als de wettelijk gemaakte buitengerechterlijke kosten hoger zijn dan in bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

  9. Eigendomsrechten en overdracht

  Alle producten blijven eigendom van Videopartner.nl B.V., niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die de afnemer krachtens enige overeenkomst aan Videopartner.nl B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten gaan pas over op afnemer wanneer deze de overeengekomen vergoeding en tijdig en volledig betaalt.

  Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderzins te bezwaren.

  10. Prijzen

  Tenzij uitdrukkelijk andes vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals email berichten, webpagina's, prijslijsten en/of offertes van Videopartner.nl B.V., uitgedrukt in Euro en inclusief nederlandse omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

  Videopartner.nl B.V. behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van Videopartner.nl B.V. een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

  Indien klant een lagere afwijkende (totaal)prijs bedingt kan er door Videopartner.nl B.V. voor worden gekozen om een gelijkwaardig product te leveren

  11. Retouren en niet-goed geld-terug garantie

  Afkoelingsperiode: Afnemer heeft het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan Videopartner.nl B.V. te retourneren. Videopartner.nl B.V. zal alsdan aan afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:

  Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegeleverde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in nieuw staat te worden gevoegd bij de retourzending;

  De retourzending moet uiterlijk op de 17e dag na ontvangst van het geleverde door afnemer weer in het bezit van Videopartner.nl B.V. zijn;

  de kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer;

  Afnemer kan Videopartner.nl B.V. ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na de ontvangstdatum van de retourzending.

  12. Garanties.

  Eventueel van toepassing zijnde garanties worden vermeld in de overeenkomst. Videopartner.nl B.V. kan nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden zijn dan waarop Videopartner.nl B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

  13. Overmacht.

  Indien Videopartner.nl B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Videopartner.nl B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Videopartner.nl B.V. zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

  14. Klachten afhandeling.

  Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door Videopartner.nl B.V. serieus in behandeling worden genomen. Afnemer dient een klacht kenbaar te maken via e-mail, brief of fax.

  Videopartner.nl B.V. zal binnen 1 werkdag de klacht proberen op te lossen. Videopartner.nl B.V. zal afnemer hierover schriftelijk berichten.

  De garantievoorwaarden zijn enkel van toepassing indien het artikel in de originele verpakking of van een deugdelijke verpakking zit verpakt en verstuurd wordt. Artikelen die schade oplopen tijdens transport kunnen niet onder garantie hersteld worden.

  15. Persoonsgegevens en privacy.

  Videopartner.nl B.V. zal de persoonsgegevens van afnemer verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Videopartner.nl B.V. kunnen nakomen van de overeenkomst die met afnemer is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. De gegevens van afnemer worden niet aan derden verstrekt.

  Indien afnemer geen prijs meer stelt op het door Videopartner.nl B.V. doen van aan afnemer persoonlijk gerichte aanbiedingen, kan deze dit schriftelijk via een e-mail, brief of fax aan Videopartner.nl B.V. kenbaar maken. Videopartner.nl B.V. zal afnemer dan geen persoonlijk gerichte aanbiedingen meer sturen.

  Afnemer kan de persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk verzoek hiertoe te doen aan Videopartner.nl B.V.. Videopartner.nl B.V. zal dan binnen 20 werkdagen een overzicht verstrekken van de aanwezige persoonsgegevens.

  Indien afnemer van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, of omdat de gegevens onjuist zijn, dient deze dit schriftelijk aan Videopartner.nl B.V. kenbaar te maken. Afnemer kan dan aangeven of de persoonsgegevens danwel verbeterd, aangevuld, verwijderd en/of afgeschermd dienen te worden. Tevens geeft deze aan welke de juiste gegevens zijn die kunnen worden opgenomen.

  16. Consumentenafdeling.

  Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Videopartner.nl B.V., Luciastraat 34 , 6015 BA Neeritter. E-mail: reakties@Videopartner.nl B.V.

  16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  Voor klachten of opmerkingen over levering of in het algemeen; gelieve een email te sturen naar info@Videopartner.nl B.V. (u ontvangt binnen 24 uur bericht m.u.v. zon - en feestdagen)